Aydınlatma Metni

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

 

A.Veri Sorumlusunun Kimliği

07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (Bundan böyle kısaca "Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında Şirketimiz Kalimba Türkiye-Sinan Yılmaz ., (Bundan böyle kısaca " Kalimba” olarak anılacaktır.) "Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, Kalimba Türkiye ’nin gerçek kişilere ilişkin aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda Kalimba Türkiye tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır.

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

 

B. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Toplanan veriler, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Kalimba Türkiye’ye farklı kanallardan (internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, sosyal medya uygulamaları, çağrı merkezi, hizmet aldığımız iş ortakları vasıtasıyla, her türlü yazışmalar vs.) sözlü, yazılı veya elektronik yollar ile ilettiğiniz verilerdir. Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

 

Bu bilgiler, Kalimba Türkiye’nin müşterilerine daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi,ticari ve idari faaliyetlerini iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi, yasalardan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile KVKK 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

KVKK 5. maddesinde belirtilen Kişisel Verilerin İşlenme Şartları aşağıda yer almaktadır.

(1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İşbu madde gereğince açık rıza alınması gereken durumlarda müşterilerimizden açık rıza alınmaktadır. Ancak maddenin 2. fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. Kalimba Türkiye tarafından özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmemektedir.

 

Kalimba Türkiye’nin sahibi olduğu internet sitesine üye olduğunuzda ve/veya ürün satın aldığınızda toplanan kişisel verileriniz ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, vergi dairesi, vergi numarası, T.C. kimlik numarası vs. gibi kimlik bilgileriniz, adres, telefon, elektronik posta adresi, teslimat alıcı bilgileri gibi iletişim bilgileriniz, IP adresi vs. gibi işlem güvenliği bilgileriniz, sipariş notları vs. gibi müşteri işlem bilgisi, pazarlama bilgileridir.

 

Bilgilerinizi titizlikle korumanın önemi ve bilinci ile ödemelerinizin kredi kartı ile işlem gerçekleştirilmesi aşamasında, 3D Secure sistemini kullanmanızı öneririz. Ödemenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgiler (Örnek:Kredi kartı numarası) Kalimba Türkiye tarafından saklanmamaktadır. Bu bilgiler aracısız olarak, anlaşmalı olduğumuz bankaya veya yetkili ödeme kuruluşu üzerinden sizin tarafınızdan gerçekleştirilmektedir.

 

Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile müşterilerden kişisel bilgilerini güncellemesi talep edilebilir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve sadece müşteri değiştirebilmektedir. Kalimba Türkiye, hiçbir koşulda müşteri tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz. Müşteri, kayıt olduğu esnada verilen giriş bilgilerini, kullanıcı adını ve şifresini korumakla yükümlüdür.

 

Kalimba Türkiye’nin sahibi olduğu internet sitelerinde;kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini amaçlarına uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek;kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevirim içi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla (Örn:cookie uygulaması gibi) site içerisindeki internet hareketleri kaydedilmektedir. Şirketimizin Çerez Politikasına internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

 

C.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği


Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;

·           Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması amacıyla,

·           Siparişlerinizin işleme konulması ve hesabınızın yönetilmesi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla,

·           Alınan hizmet süreçleri ile alakalı bilgilendirme amacıyla,

·           Siparişlerin teslimi/iadesi amacıyla,

·           Siparişler ile ilgili şikayetlerin çözülmesi amacıyla,

·           Teknik servis hizmetinin verilebilmesi amacıyla,

·           Önceden onay vermeniz kaydıyla yeni ürünler, kampanyalar ve promosyonlar hakkında bilgi vermek için elektronik ileti gönderilmesi amacıyla,

·           İşlemlerinizle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi ve bağlantılı listelerin oluşturulması, ticari istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi amacıyla,

·           Ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve kişisel seçim olanaklarınızın araştırılması ve geliştirilmesi amacıyla,

·           Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla,

·           Promosyon ve hediye verilebilmesi amacıyla,

·           Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla,

·           Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi amacıyla (vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, gümrük mevzuatı, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar),

·           e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ,

·           Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,

·           KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,

 

D.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile;

·           Siparişlerinizin işleme konulması, hesabınızın yönetilmesi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla hizmet sağlayıcılarıyla,

·           Siparişlerin teslim/iadesi amacıyla lojistik ve kargo firmalarıyla,

·           Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla,

·           Ödeme/tahsilat hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla bankalar ve ödeme aracılık sistemleri şirketleriyle,

E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?